پس از ۵ سال پر فراز و نشیب، متاسفانه دیگر نمیتوانیم در خدمت شما باشیم. به یاد کسانی که برای ساختن این کسب و کار زحمت کشیدند و یا از خدمات آن استفاده کردند، این دامنه را .به همین شکل برپا نگه میداریم.
به امید دیدار.