tik8
پیگیری بلیط
نمايش "آخرين انار دنيا" ويژه "انجمن دوستی ايران و هند" اجرا شد

نمايش "آخرين انار دنيا" ويژه "انجمن دوستی ايران و هند" اجرا شد

  • ۲۰ آبان ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۶:۳۶

شرح خبر

<p style="text-align: justify;">ســفیر هنــد: مشــتاقیم گروه های نمایشی ایران در هند تئاترا جرا کنند. نمایــش &quot;آخریــن انــار دنیــا&quot; به نویســندگی و کارگردانــی ابراهیم پشــت کوهی، ویژه انجمن دوستی ایران و هند به ریاست دکتر غلامرضا سیدان اجرا شد که در این اجرا، دکتر&nbsp;&quot;سائوراب کومار&quot; سفیر هند درا یران نیزبه تماشای نمایش &quot;آخرین انار دنیا&quot; نشست. در این برنامه فرهنگی و هنری، که به همت دکتر ســولماز صدقی، مشاور هنری انجمن دوستی ایران و هند در سالن سایه مجموعه تئاترشهر ترتیب داده شــده بود، ســفیر هنــد، دکتر سیدان و ابراهیم پشت کوهی، کارگردان نمایش &quot;آخرین انار دنیا&quot; درباره این نمایش و روابط فرهنگی و هنری میان دو کشــور به سخنرانی پرداختند. پیش از اجــرای نمایــش &quot;آخرین انار دنیــا&quot;، دکتر غلامرضا ســیدان ضمن خوش&zwnj;آمد گویی بــه حاضران در ســالن گفت:&quot;قصد ســخنرانی ندارم. فقط باید قدردانی بکنم از دوســت عزیزم آقای دکتــر کومار، ســفیر محترم هند، همســر محترم شــان و هیات همراه که از ســفارت هند به تماشای ایــن نمایــش آمدنــد. همچنین از رؤسای محترم انجمن های دوستی کشورهای مختلف،که افتخار دادند امشب انجمن دوســتی ایران و هند میزبانشان باشد، تشــکر می کنم. از آقــای پشــت کوهی، همــکاران محترم شــان، هنرمندان، نوازندگان و خانــم رامونا شــاه وبه ویــژه خانم ســولماز صدقــی &nbsp;مشــاور هنری انجمن دوســتی ایران و هنــد &nbsp;که اسپانسر و هماهنگ کننده این برنامه بودند،کمال تشکر را دارم و امیدوارم شب خوبی برایتان باشد&quot;. دان ســخنان خــود را با دکتر ســی در درخواستی مبنی بر تعامل فرهنگی میان دو کشــور ایران و هنــد ادامه داد:&quot;از آقــای دکتــر کومــار تقاضا می کنــم تعاملات فرهنگــی ایران و هند در حوزه تئاتر و ســینما بیشتر باشد. ما دوست داریم تئاتر &quot;آخرین انار دنیا&quot; در کشور فرهنگی هند هم به اجرا گذاشته بشود تا هنرمندان ما هم در مقابل هنرمندان بالیوود مشقی داشته باشند تا آن عزیزان هم بیشتر با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی آشنا بشــوند، چون ایرانیان همواره عاشق هنرمندان و ســینمای هند هستند. خوب اســت این ارتباطات نزدیک تر و ان شاالله &nbsp;دوســتی و مودت بین دو کشورب یشتربشود&quot;. در ادامه مراسم ایــن شــب فرهنگی،&quot;ســائوراب کومار&quot; سفیر هند به دعــوت دکتر ســی به روی صحنه آمــد و دقایقی به ســخنرانی پرداخت. او سخنان خود را با یادی از سفر اخیرش به یزد آغاز کرد:&quot;اخیرا سفری به یزد داشتم وا ز آنجا سفرمان راا دامه دادیم به ســمت شهری به نام تفت. چیزی که برایــم خیلی جالب بود، باغ های تفت بود که پر از درخت انار بودنــد. هنگام گشــت و گذار در تفت به فروشــگاهی رفتیــم که انار می فروخت. فروشنده یک انار برای ما باز کرد و شروع کردیم به خوردن انار و آب انار از دست مان می ریخت. از آنجا که باا تومبیل خودمان می رفتیم،ا ین امکان را داشتیم تا ده کیلو انار بخریم وبا خودمان ببریم. وقتی روزبعد آمدم به محل کارم، دیــدم دعوت نامه ای از طرف &quot;انجمن دوستی ایران و هند&quot; آمده و روی آن نوشــته بود &quot;آخرین انار دنیا&quot;. برای یــک لحظه با خودم فکر کردم چه دنیایی می شــود دنیایی که در آن انار نباشــد.بنابراین دوست دارم الان صمیمانه از انجمن دوستی ایران و هند،کارگــردان این نمایش و گروه خوب شــان و همه کسانی که برای این اجرا زحمت کشیدند تشکربکنم. باعث افتخار من و همسرم است که اینجا بین دوستان ایرانی باشیم&quot;. ســفیر هند افزود:&quot;نمایش آخرین انــار دنیا اولیــن اجرای یــک گروه نمایش ایرانی است که در کشور شما می بینم. آقای دکتر ســی از روابط نزدیک فرهنگی بین دو کشور و نزدیک ترکــردن و بیشترکــردن روابط فرهنگی حرف زدند. من اینجا به دوستان خودم می گویم &nbsp;زبین تمام کارهایی که انجــام می دهم،کارهای سیاسی، اقتصادی و غیره، جالب ترین بخش برای من بحث فرهنگی است. به ایــن دلیل که هــراجــرا وبرنامه فرهنگی کــه در آن شــرکت بکنم، شباهت های بیش تری بین فرهنگ خودمان وا یــران در آن پیدا می کنم. ما خیلی مشــتاقیم این فعالیت ها و همکاری های فرهنگی بیش تر بشود و خوشحال تر می شویم اگر گروه های نمایشــی ازایران به هند بروند و تئاتر اجراب کنند و گروه های هندی به ایران بیایند وا جرای برنامه داشته باشند&quot;. ًدکتر کومار یادآور شــد:&quot;اخیرا هفته فرهنگی ایــران در هند برگزار شــد و ســفارت ما در فرایند آماده سازی مراحلی است تا هفته فرهنگی هند در ایران برگزار بشــود. برنامه ما اینست که بــرای فوریه یا مارچ ســال آینده میلادی ایــن برنامه برگزار بشــود و خیلی خوشحال می شــویم اگر همه شــما را در آن برنامه ببینیم. صحبتم را اینجا تمام می کنــم، چون خیلی مشتاقم ببینم آخرین انار دنیا درباره چیست&quot;. در ادامه برنامه، سفیر هند از سه عضو فعال و مؤثر انجمن دوســتی ایران و هند با اهدای لوح ســپاس، تقدیر به عمل آورد.ا ین افــراد عبارتند از: سپیده محبی (مسوول روابط عمومی انجمن دوستی ایران و هند)، سولماز صدقی (مشــاور هنــری مدیرعامل انجمن دوستی ایران و هند) و مسیح میرحســینی (مشــاور ارتباطــات مدیرعامل انجمن دوســتی ایران و هند). ابراهیــم پشــت کوهی،کارگردان نمایش آخریــن انار دنیــا، آخرین سخنران این مراســم پیش از اجرای نمایش بــود. او گفت:&quot;مــا در تئاتر خیلی حــرف نمی زنیم،بیشتر روی صحنه حرف می زنیم، ولی لازم است خوشــامد بگویم به همــه عزیزان و فرهیختگانی که اینجا حضور دارند. الان که به حرف های جناب ســفیر فکر می کردم، چهار مورد بــه ذهنم آمد که می تواند برای ایشــان سورپرایز باشد. نخســت این که اسم دختر من &quot;سوترا&quot; است. دوم این که زادگاه این گروه بندرعباس اســت و تنها شهری که در ایران معبد هندوهــا آنجا قرار دارد،بندرعباس است. دعوت می کنم از سفیر و همه دوستان شــان که به بندرعباس بیایند و مهمان ما باشند. البته همــه مردم ایــران مهمان نواز هســتند امــا جنوبی هــا بیش تــر مهمان نوازند. مورد ســوم این که سه ســال پیش، ما یک کار مشترک بین ایران، مجارســتان و هند داشتیم و یک ماه در هند تمرین می کردیم؛ در شهری به نام &quot;گروبوشترا&quot; که کم تر برای توریست ها شناخته شده. آنجا با بازیگران هندی یک کار مشترک اجرا کردیم. امیدواریم &quot;آخرین انار دنیا&quot; در هند هم اجرا داشته باشد اما مورد چهارم این که ما یک سه گانه نمایشی از رمان هــا داریــم کها ولیــن مورد، نمایــش &quot;مثل آب برای شــکلات&quot; بود. دومی &quot;آخرین انار دنیا&quot; است و ســومی یک رمان هندی است به نام &quot;خدای چیزهای کوچک&quot; نوشته ی &quot;آروندا تی روی&quot; و تم آن هم مثل دو کار قبلی ما، جنگ و عشق و پیروزی عشق بر جنگ است.ا میدواریم حضور جناب سفیر در اجرای امشب،کمک بکند تا یک کار مشــترک با همکاری هند روی صحنه بیاید&quot;. گفتنی است در اجرای ویژه نمایــش &quot;آخرین انار دنیــا&quot;، هنرمندانی در کنار ســفیر هند وا نجمن دوســتی ایــران و هند به تماشــای این نمایش نشستند که ابراهیم پشــت کوهی در پایان اجرا این گونه بــه معرفی آنهــا پرداخت: &quot;رامین حیدری فاروقی فیلم ســاز و شاعر، بکتاش آبتین فیلم ساز، مریم یاوری بازیگر و فیلم ســاز، رامونا شاه بازیگر خوب و مدیر روابط بین الملل ما که سهم مهمی در برگزاری برنامه امشب داشــتند، و دکتر قطب الدین صادقی، انســان عزیــزی که فخری اســت برای تئاتر و هنر این مملکت هستند. من و از قضا ایشــان که گروهم را مدیون ایشان هستیم به دلیل حمایت شــان هنگامی که من فقط و با حمایت دکتر صادقی، نمایش ما بهترین اثر جشــنواره فجر شناخته شــد و من جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را گرفتم&quot;.</p>
منبع:روزنامه افکار