tik8
پیگیری بلیط
مصاحبه با باران کوثری درخصوص نمایش +۹۶۳

مصاحبه با باران کوثری درخصوص نمایش +۹۶۳

  • ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
  • ساعت:۰۸:۲۸

شرح خبر

<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="color:#000000;">بخشی از مصاحبه عسل عباسیان با باران کوثری درباره تئاتر محســن قرایی بــا عنوان +۹۶۳&nbsp;</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;">مــن و محســن قرایــی سالهاســت همدیگــر را میشناســیم و در زمینه های مختلف همکاری کردیم. چه وقتی محســن دستیار و برنامه ریز بوده و من بازیگر یا وقتی او سرپرســت گروه کارگردانی بوده و من منشی صحنــه در ســینما. در تئاتر هم تجربــه همکاری های مشــترک داریــم و در گروه تئاتر &quot;خانه&quot; ســالها با هم کار کردیم. آخریــن تئاترمان هم پیــش از همین اجرا، براســاس دوشــس ملفی&quot;محمد رضایی راد&quot; بود که محســن در آن نمایش، مجری طرح بود. &quot;+۹۶۳&quot; هم از دل همکاری&zwnj;هایمــان در گروه تئتر خانه و تماشــاخانه مــوج نو بیــرون آمــد. در برنامه شــش ماهــه&zwnj;ای که تماشــاخانه موج نو بــرای اجراهایــش تعریف کرده بود، ســهمی به نرگس فرشــی که نمایشنامه +۹۶۳ را نوشــته داده شــده بود. اول فکر کردیم چه متنی از نرگس را اجرا کنیم، متن دیگری را انتخاب کردیم که به دلایل نظارتی شــرایط برای اجرای آن متن پیچیده شد، امــا در آینده حتما حل میشــود و آن را اجرا میکنیم. نهایتا به این مونولوگ رســیدیم و چون فکر میکردیم ماجرای جنگ، موضوعی جهانشــمول است و واقعا ایــن روزها با اخباری که از عراق و... میشــنویم، جنگ دغدغه همه ماست، +۹۶۳ را برای اجرا انتخاب کردیم. متنی که نرگس نوشت نهایتا بسیار جذاب از آب درآمد. چون قصه ای عاشقانه در بســتر جنگ روایت میشود و بــا رویکردی کلیشــه&zwnj;ای بــه جنگ نپرداخته اســت. همکاری من و محسن قرایی و نرگس فرشی همکاری قدیمی&zwnj;ای بود که در +۹۶۳ دوباره شــکل گرفت و برای همه ما تجربه خیلی خوبی بود. چون نرگس هربار که متن را بازنویسی میکرد همه با هم حرف میزدیم و به نتایج دلپذیری برای اجرا میرسیدیم و حتی ابایی ندارم بگویم اجرائی که حالا میبینید با اجرای روز اول بسیار فرق میکند. چون در هر اجرا ما در پی این هســتیم که مســائل کوچکی را حــل کنیم، چیزهایــی را تصحیح بکنیــم و در واقع اجرایمــان را پخته تر کنیم. این طور نبوده که اجرا برایمان در تمرینات تمام شــده باشد، هر لحظه سعی میکنیم کارمان را بهتر کنیم.</p>
منبع:روزنامه شرق