مرگ در جغرافیای متفاوت

۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت : ۱۵:۲۷
مرگ در جغرافیای متفاوت

 

نمایــش "طعم گس مرگ" به كارگردانی سعید ســالمی، این روزها در مرکز آفرینش منشور هنر روی صحنه رفته و توانســته علاقه مندان هنرهای نمایشــی را به خود جــذب کند و مورد تحسین و تشویق اســتادان، بازیگران و دست اندركاران سینما، تئاتر و تلویزیون قرار گیرد. دست مایه اصلی این نمایش پرداختن به موضوع مرگ در جغرافیای متفاوت و برخورد اشخاص با این حقیقت انكارنشدنی و در حقیقت تلنگری اســت بر ذهن مخاطب كه مرگ همیشــه همزاد انسان بوده و ارزش نهایی زندگی بشر زمانی بیشتر آشكار میشود تا لمس حضورش در گستره هستی را به تمام و كمال دریابد. این نمایش در سه اپیزود با شیوه رئالیستی مدرن و اســتفاده از ویدئو آرت اجرا شــده و هر اپیزود از لحاظ داستانی و ساختار متفاوت و مســتقل است كه در نهایت با پایان نمایش، بیننده ارتباط هر سه اپیزود را با هم درخواهد یافت. بازیگران این نمایش عبارتند از طه محمدی، مهدی علینژاد، مرضیه اكبرنژاد، مهرآســا صمدی، محمدرضا حســنزاده، امیرحســین سیر، مجتبی قلیزاده و سعید سالمی.

سعید سالمی کارگردانی و علی مردانی تهیه كنندگی این اثر را بر عهده دارند. این نمایش تا جمعه 9 بهمن ماه در مرکز آفرینش منشور هنر واقع در خیابان استاد نجات اللهی روی صحنه خواهد رفت.