پردیس سینمایی ملت

خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش

02100000000