پردیس سینمایی قلهک

تهران – خیابان شریعتی – خیابان یخچال – جنب موزه آب

22643553