پارک جمشیدیه

تهران- میدان قدس- خیابان شهید باهنر- خیابان فیضیه- بوستان جمشیدیه

02100000000