هتل قلب بیمارستان شهید رجایی

تقاطع ولیعصر و اتوبان نیایش-جنب سینما پردیس ملت-بیمارستان شهید رجایی

02100000000