هتل آپادانا مشهد

مشهد –خیابان شهید اندرزگو- چهارراه خسروی

05112221074