مرکز همایش های صداوسیما

خیابان ولیعصر، جام جم ، مرکز همایش های بین المللی

02100000