مدرسه عالی کسب و کار ماهان

تهران - سهروردی شمالی- خیابان میرزا زینالی شرقی- پلاک 51

02100000000

جهان پیرامون ما در عصر ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحوّل است. لذا زندگی با افتخار در این دهکده جهانی نیازمند کسب مهارت های برتر می باشد.
استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می گردد. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد.
با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می دارند و رسالت آنان آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد