مجموعه ورزشی کوهستان

تهران- پاسداران- خیابان کوهستان چهارم- انتهای خیابان کبکان- کوهستان سوم غربی- مجموعه ورزشی کوهستان

02122809874