مجموعه ورزشی بین الملل دربند

تهران، خیابان دربند- انتهای خیابان شهید اسدالهی- خیابان حسینی (سازمان آب)- بن بست محرابیان

02122719733