مجموعه آوای خلیج فارس

جزیره کیش، انتهای بلوار اندیشه ، مجموعه آوای خلیج فارس

0210000000