مجتمع فرهنگی هنری ابوالفتوح رازی

شهرری، میدان نماز به سمت فرهنگسرای ولا، بعد از دریاچه، مجتمع فرهنگی هنری ابولفتوح رازی

02100000000