مجتمع آموزشی سوده

اشرفی اصفهانی (جنوب به شمال)- بعد از چراغ قرمز باغ فیض- خیابان آذری- جنب دانشکده فنی مهندسی واحد غرب-مجتمع آموزشی سوده- سالن آمفی تئاتر ستاره

02100000000