فرهنگسرای جهاد (فاطمی)

خیابان فتحی شقاقی، نبش بیستون،پلاک ۸۶، فرهنگسرای جهاد

0210000000