سینما کانون قدس

شهرک غرب، میدان صنعت، ابتدای خیابان ایران زمین

02100000000