سینما مرکزی

ضلع جنوب غرب میدان انقلاب، طبقه سوم، سینما مرکزی

02100000000