سینما تئاتر بلوار

تهران- ابتدای بلوار کشاورز- روبه روی پارک لاله

02188967750