سرای محله پرواز

ستاری،فردوس غرب، خ ورزی شمالی، کوچه ۴شرقی، سرای محله پرواز

02100000000

کارگردان: شیرین مجتهدی

تهیه کننده: خانم شکری

کمدین: حسین نوروزی 

موزیک: افشین متفی، بابک فارسی، فرزاد محمدی، مصطفی یزدی

پت و منت: مجتبی یزدی، دانیال بغدادی

مدیر روابط عمومی: ملیحه ملکی