سرای محله فردوس

تهران-فلكه دوم صادقيه-ابتداي بزرگراه جناح-نبش خيابان طاهريان- سراي محله فردوس

021٤٤٩٥٥٨١٥