سالن همایش های زرگنده

ظفر، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، خیابان دلیری، سالن همایش های سرای زرگنده

021000000