سالن همایش های امام علی

بزرگراه ستاری جنوب به شمال- نبش فردوس شرقی

02100000000