سالن نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

انتهاي بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني جنب صدا و سيما

021-4209100