دانشگاه گلدیران

میدان آرژانتین خیابان 16بخارست، پلاک 14، دانشگاه گلدیران، سالن فرهنگ

0210000000