دانشگاه گلدیران

میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 17، دانشگاه گلدیران، سالن فرهنگ

0210000000