دانشگاه شهید بهشتی

بزرگراه شهید چمران-خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی

02129902756