پردیس فنی دانشگاه تهران

امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

02100000000