دانشكده مديريت دانشگاه تهران

بزرگراه جلال ال احمد - جنب دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده مديريت دانشگاه تهران - سالن الغدير

02188220719