جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، تقاطع صادقی، پلاک 71

02166075242