باشگاه پیام

خیابان شریعتی -نرسیده به سید خندان - باشگاه پیام - ورودی 11- سالن پارسا

02100000000

این موسسه (باشگاه) غیر انتفاعی به منظور تربیت و ارتقا، سطح آمادگی جسمانی، تندرستی و شکوفایی قابلیت‌های ورزشی و فرهنگی کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و شرکت‌های وابسطه و خانواده آن‌ها و تقویت بنیه جسمانی و سلامت روحی آنان، جهت ارتقاء سطح فرهنگی و تقابل با تهاجم فرهنگی از طریق خدمات فوق برنامه، فرهنگی و رفاهی وپر نمودن ساعات فراغت آن‌ها بوسیله تنظیم و اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحات سالم و ارائه خدمات رفاهی، تشکیل شده است.