آموزشگاه هنرهای نمایش صحنه

خیابان آزادی، خیابان اسکندری جنوبی، خیابان کلهر، پلاک165، طبقه سوم، آموزشگاه هنرهای نمایشی صحنه

02100000000