آمفی تئاتر سلمان هراتی

مازندران-ساری-میدان امام - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

01133352002