درباره رویداد

کارگردان : ﻓﺮﯾﺒﺎ دﺳﺘﻮار

 

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و کارگردان: ﻓﺮﯾﺒﺎ دﺳﺘﻮار
ﺑﺎزﯾﮕﺮان: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ راد، ﭘﻮرﯾﺎ دادﺧﻮاه، ﻣﺮﺟﺎن رﺿﺎﺋﯽ، ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻓﮑﺮت و ﻓﺮﯾﺒﺎ دﺳﺘﻮار  

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه: ﻓﺮﯾﺒﺎ دﺳﺘﻮار
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ راد
ﻃﺮاح دﮐﻮر: رﺳﻮل ﻧﺠﻔﯽ
ﻃﺮاح ﭘﻮﺳﺘﺮ: ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻘﻮاﺋﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨﻪ: ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺷﺒﻨﻢ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﻋﮑﺎس: ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻓﮑﺮت
ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎز: ﺳﻤﯿﺮا ﯾﺰدان ﭘﮋو
رزوﺷﻦ: اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺋﯽ


ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ: 

ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ "ﻧﻨﻪ ﺟﻮن" ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎ، ﻣﻮش و اﻻغ در ﻣﺰرﻋﻪ اي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روزي ﭘﯿﺮزن ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي دﯾﺪار دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ده ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و » «ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮش و اﻻغ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد، ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﺑﺎه در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ و...

 

رده سنی: کودکان 4 تا 9 سال

خریداران محترم لطفا بعد از خرید بلیط این نمایش برای هماهنگی های بیشتر با شماره های 77248051 یا 09335441074 تماس حاصل فرمایند.

نظر کاربران

{{comment.username}} {{comment.date}} ( نظر شما منتظر تایید می باشد. )

{{comment.body}}

{{reply.username}}{{reply.date}}

{{reply.body}}

در حال بارگذاری ...

در حال حاضر نظری جهت نمایش وجود ندارد

برای ثبت نظر باید شوید و یا کنید.

ارسال پاسخ به دیدگاه

ویرایش نظر