tik8
پیگیری بلیط
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها (در سازمان های پروژه محور)

کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها (در سازمان های پروژه محور)

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: iransansnu, tahoma; line-height: 26px; color: rgb(203, 55, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; padding-bottom: 12px; text-align: justify; outline: none !important; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 0px 0px !important;">کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها (در سازمان های پروژه محور)، در 4 جلسه 4 ساعته در روزهای&nbsp;19 و 26&nbsp;خرداد ماه و 2 و 9 تیرماه (و در مجموع 16 ساعت) از ساعت 17 الی 21 در مرکز آموزش توسعه و فصل برگزار می شود.</h3> <h3>&nbsp;</h3> <h3>مدرسین: مهندس علیرضا زمانیان، مهندس محسن فیروز شاهی</h3> <h3>&nbsp;</h3> <h3>معرفی مختصر دوره</h3> <p>با توجه به ارزش تجارب اکتسابی در سازمان&shy; ها از نظر هزینه، وقت و انرژی ای که صرف بدست آوردن این تجارب گردیده است، ثبت و استفاده از این دانش اندوخته با هدف حرکت رو به جلوی سازمان و عدم تکرار تجارب ناخوشایند گذشته، حائز اهمیت بسیاری می باشد. مرکز توسعه و آموزش فصل کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته&shy; ها را بر اساس فلسفه سازمان های یادگیرنده و با تمرکز بر سازمان&shy; های پروژه محور به نحوی طراحی نموده است که علاوه بر آشنایی افراد با مفاهیم، ضرورت&shy; های، تکنیک&shy; های و روش&shy; های ثبت و مستند سازی درس آموخته &shy;ها؛ مهارت عملی آنان بر اساس بررسی تحلیلی چند نمونه از رویکردهای تدوین دانش در پروژه &shy;ها ایجاد گردد.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>سرفصل های برنامه آموزشی:</h3> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;- مدیریت دانش پروژه، اهمیت و ضرورت<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- موانع پیش روی مدیریت دانش پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- مزایای مدیریت دانش پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- تفاوت مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- درس آموخته ها، شناسایی و ثبت<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- معرفی تکنیک های شناسایی و ثبت درس آموخته و دانش پروژه شامل:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - یادگیری قبل از اجرای پروژه (Peer Assist)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - یادگیری حین پروژه (Learning Review)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - یادگیری پس از اتمام پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - فرآیند استاد-شاگردی (Mentoring)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - داستان سرایی (Storytelling)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - مصاحبه های خروج از پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - گزارشات دانشی اختتام پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - تقاضای دانش حین پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - تغذیه دانشی پروژه ها<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - نقشه دانشکاران پروژه<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- معرفی انجمن های خبرگی CoP و کارکردهای آن<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- معرفی مدل سوالات مبنا جهت دانش نویسی<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- کار گروهی تدوین چند نمونه دانش در پروژه ها<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- ارزیابی دانشی پروژه ها<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- سیستم های مدیریت دانش پروژه محور<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;- بررسی مطالعه موردی، یک سازمان ایرانی</p> <p>&nbsp;</p> <h3>مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:</h3> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - مدیران طرح ها و پروژه ها<br /> &nbsp; &nbsp; - مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی صنعتی، خدماتی و تولیدی<br /> &nbsp; &nbsp; - مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه</p> <h3><br /> اهداف دوره</h3> <p>&nbsp; &nbsp; - آشنایی با مفاهیم و فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش در پروژه ها<br /> &nbsp; &nbsp; - آشنایی با فلسفه سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی<br /> &nbsp; &nbsp; - آشنایی با دغدغه های مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور<br /> &nbsp; &nbsp; - آشنایی با روشهای ثبت و مستندسازی دانش آموخته ها در سازمان</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است