کارگاه آموزشی های در حال اجرا

دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 10004:2012
دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 10004:2012

دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 10004:2012