گروه الکتروکیوت (Electroqute)

گروه الکتروکیوت (Electroqute)

تولد

زندگینامه گروه الکتروکیوت (Electroqute)

الکتروکیوت یکی از گروه های راک ایران است که بیشترین وجه شناخته شده آنها تلفیق موسیقی غربی با زبان فارسی است.
الکتروکیوت در طی ده سال گذشته سه آلبوم و چندین تک ترک بیرون داده و در این آلبوم ها سعی داشته حس هایی شرقی را با اشعاری با مضامین اجتماعی، درون گرایانه و یا اساطیری ارائه کند.
آلبوم های کاشن، ناشناخته و فرواک به صورت مجازی و اینترنتی در دست هواداران راک فارسی قرار گرفت.

رویدادهای مرتبط با گروه الکتروکیوت (Electroqute)